Pecka

Nejvýznamnější památkou na území městečka je stejnojmenný hrad. V písemných pramenech je prvně připomínán roku 1322, kdy náležel Budivoji z Pecky. Od počátku 16. století začal být hrad postupně stavebně upravován na pohodlnější šlechtické sídlo. V druhé polovině 16. a počátkem 17. století byl hrad výrazně přestavěn na renesanční zámek. Posledním držitelem Pecky v předbělohorském období byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, jenž vešel do dějin především jako jeden z popravených 27 českých „pánů“ na Staroměstském náměstí v roce 1621. Po Bílé hoře získal hrad Albrecht z Valdštejna, který jej roku 1627 daroval valdickým kartuziánům. Po zrušení řádu v roce 1782 začal hrad chátrat a roku 1830 byl značně poškozen požárem.
Vedle hradu je další dominantou městečka kostel sv. Bartoloměje. Písemné prameny připomínají farní kostel v Pecce již v druhé polovině 14. století. Nynější chrám je barokní jednolodní stavba, kterou nechali zbudovat valdičtí kartuziáni v polovině 18. století. Roku 1757 byl kostel vymalován Václavem Kramolínem, jenž zachytil ve své malbě na klenbě kostelní lodi tehdejší podobu hradu a městečka Pecky. V areálu kostela se nachází 14 reliéfně provedených zastavení křížové cesty ze sedmdesátých let 18. století od sochaře Josefa Lederera.
Monumentální sochařskou prací je barokní mariánský sloup na náměstí od Františka Petrše z roku 1720. Vedle centrální mariánské sochy můžeme zhlédnout na balustrádě kolem sloupu sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa, sv. Barbory, sv. Floriána, sv. Václava, sv. Víta, sv. Šebestiána a sv. Kateřiny.
Další kamennou památkou na náměstí je kašna, jež koncem 19. století nahradila starou raně barokní kašnu.
Na území Pecky se nachází ještě několik barokních, resp. pozdně barokních pískovcových plastik regionální provenience. Nedaleko hradu můžeme spatřit sochu sv. Josefa z roku 1750 a o deset let mladší mariánskou skulpturu. V severní části městečka, před domem čp. 135, se nalézá socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1772. Kvalitní sochařskou prací z 18. století je socha Ecce homo, jež se nachází před zahradou domu čp. 61.

The most important monument in the territory of the town is the castle of the same name. It was first mentioned in writing in 1322 when it was owned by Budivoj of Pecka. Since the beginning of the 16th century the castle has gradually been reconstructed to become a more comfortable noble mansion. In the second half of the 16th and at the beginning of the 17th century the castle was substantially rebuilt to a Renaissance chateau. The last holder of Pecka in the period prior to the Battle of White Mountain was Kryštof Harant of Polžice and Bezdružice who went down in history primarily as one of the 27 Czech Nobles executed in the Old Town Square in 1621. After the Battle of White Mountain, Albrecht von Wallenstein obained the castle and donated it to the order of Carthusians of Valdice in 1627. After the abolition of the order in 1782 the castle began to deteriorate and in 1830 it was severely damaged by fire.

Apart from the castle another dominating building of the town is the Church of St. Bartholomew. Written sources reminded the parish church in Pecka already in the second half of the 14th century. The present temple is a Baroque single-nave structure built at the expense of the Valdice Carthusians in the middle of the 18th century. In 1757 the church was painted by Václav Kramolín who captured the former form of the castle and the town of Pecka in his painting on the vault of the church ship. There are 14 embossed stations of the cross from the 1770s by the sculptor Josef Lederer in the area of the church.

Another monumental sculptural work in the town is the Baroque Marian column in the square made by František Petrš in 1720. There are statues of St. John of Nepomuk, St. Joseph, St. Barbara, St. Florian, St. Wenceslaus, St. Vitus, St. Sebastian and St. Catherine on the balustrade around the column next to the central Marian sculpture.

Another stone monument in the square is the fountain which replaced the old early Baroque fountain at the end of the 19th century.

There are several Baroque and late Baroque sandstone sculptures of regional origin in the territory of Pecka. The statue of St. Joseph of 1750 and the 10-years-younger Marian sculpture are located near the castle. In the northern part of the town in front of the house no. 135 there is a statue of St. John of Nepomuk from 1772. The Ecce homo statue, which is located in front of the garden of the house no. 61, is a quality sculptural piece of work from the 18th century.

Das bedeutendste Denkmal auf dem Gebiet des Marktfleckens ist die gleichnamige Burg. In Urkunden wird sie erstmals 1322 erwähnt, als sie Budivoj von Pecka gehörte. Seit Anfang des 16. Jahrhunderts wurde die Burg nach und nach zu einem bequemeren Adelssitz umgebaut. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde die Burg großen Umbaumaßnahmen zu einem Renaissanceschloss unterzogen. Der letzte Besitzer von Pecka in der Zeit vor dem Weißen Berge war Kryštof Harant von Polžice und Bezdružice, der sich in die Geschichte besonders als einer der hingerichteten 27 böhmischen Herren am Altstädter Marktplatz in Prag einprägte. Nach dem Weißen Berge erwarb Albrecht von Waldstein die Burg, die er 1627 den Walditzer Karthäusern schenkte. Nach der Auflösung des Ordens im Jahre 1782 verfiel die Burg (bzw. Schloss) und wurde darüber hinaus 1820 durch einen Brand ziemlich beschädigt.

Dem Marktflecken dominiert neben der Burg die Kirche des hl. Bartholomäus. Schriftstücke erwähnen die Pfarrkirche in Pecka bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die jetzige Kirche ist ein einschiffiges Bauwerk aus der Barockzeit, das die Walditzer Karthäuser in der Mitte des 18. Jahrhunderts erbauen ließen. Im Jahre 1757 wurde die Kirche von Václav Kramolín ausgemalt, der in seiner Malerei am Gewölbe des Kirchenschiffes das damalige Aussehen der Burg und des Marktfleckens Pecka festhielt. Im Kirchenareal befinden sich 14 in Relief angefertigte Kreuzwegstationen aus den Siebzigerjahren des 18. Jahrhundert von dem Bildhauer Josef Lederer.

Ein prächtiges Werk ist die barocke Mariensäule am Marktplatz von František Petrš aus dem Jahre 1720. Neben der zentralen Marienskulptur können wir auf der Balustrade um die Säule herum den hl. Johannes von Nepomuk, hl. Josef, hl. Barbara, hl. Florian, hl. Wenzel, hl. Veit, hl. Sebastian und die hl. Katharina betrachten.

Ein weiteres steinernes Denkmal am Marktplatz ist der Brunnen, der Ende des 19. Jahrhunderts den alten frühbarocken Brunnen ersetzte.

Auf dem Stadtgebiet befinden sich ferner weitere barocke, bzw. spätbarocke Sandsteinskulpturen regionaler Provenienz. Unweit der Burg sehen wir die Statue des hl. Josef aus dem Jahre 1750 und eine zehn Jahre jüngere Marienskulptur. Im nördlichen Teil des Marktfleckes vor dem Haus Nr. 135 befindet sich die Statue des hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre 1722. Eine künstlerisch hochwertige Schöpfung aus dem 18. Jahrhundert ist die Skulptur Ecce homo, die sich vor dem Garten des Hauses Nr. 61 befindet.