Mostek

Největší kamennou památkou obce je hřbitovní kaple sv. Anny, jež bývá vzhledem ke své velikosti častěji nazývána kostelem. Jedná se o historizující stavbu z počátku 20. století. Pozemek pro hřbitov s kaplí při cestě z Mostku na Souvrať darovala v roce 1909 hraběnka Anna Deymová, což dodnes v kapli připomíná pamětní deska. Kaple sv. Anny byla vystavěna podle plánů vrchlabského stavitele Kleofase Hollmanna. Do novostavby byly pořízeny tři zvony z broumovské dílny Oktaviána Wintera, dva z nich však nedlouho poté padly za oběť rekvizicím během první světové války. Roku 1928 byly pro kapli pořízeny dva nové zvony, které měly nahradit zvony zabavené za války. Ani tyto zvony však neunikly stejnému osudu, když byly zabaveny při rekvizicích za druhé světové války.
Na území obce se dochovaly také drobné sakrální památky, jež dokládají zručnost sochařů a kameníků zdejšího regionu. V místní části Olešnické Debrné se na zahradě u domu čp. 7 nachází socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1814 od sochaře Josefa Kühna z Pecky. V Olešnickém Debrném se nalézá také kříž z roku 1892 od sochaře Johanna Kuhna z Horní Brusnice, v současné době však dochovaný v torzovitém stavu. Rovněž se zde nachází pískovcová Pieta z roku 1892, jejímž autorem je Josef Kühn z Pecky, potomek stejnojmenného sochaře, který je autorem nepomucenské statue na zahradě u domu čp. 7. V místní části Dvořáčky se nalézá pískovcový kříž z konce 19. století signovaný sochařem G. Staffou. V místní části Souvrať můžeme zhlédnout kříž na pískovcovém podstavci s reliéfem Panny Marie Bolestné, datovaný rokem 1793. V Souvrati se nachází také robustní pískovcový kříž z roku 1815, dokumentující svojí podobou přežívání barokních forem ve zlidovělém umění. Další drobnou sakrální památkou je pískovcový kříž na Zadním Mostku z roku 1886. Na Předním Mostku, při hlavní silnici mezi Mostkem a Souvratí se nalézá pískovcový kříž z roku 1913.

The largest stone monument of the village is the cemetery chapel of St. Anne which is often referred to as a church due to its size. It is a historic building from the early 20th century. The land for the cemetery with a chapel on the way from Mostek to Souvrať was donated in 1909 by Countess Anna Deym which is reminded with the memorial plaque in the chapel today. The chapel of St. Anne was built according to the plans of the builder Kleofas Hollmann from Vrchlabí. Three bells from Oktavian Winter’s workshop in Broumov were installed in the new building, but two of them soon fell victim to requisitions during the World War I. In 1928 two new bells were made for the chapel to replace the bells confiscated during the war. But these bells experienced the same fate when they were confiscated during the World War II requisitions.

Small sacral monuments have been preserved in the territory of the village, proving the skills of the sculptors and stonecutters of the region. In the local part of Olešnické Debrné, there is a statue of St. John of Nepomuk from 1814 by the sculptor Josef Kühn of Pecka. In Olešnické Debrné there is also the cross from 1892 made by the sculptor Johann Kuhn from Horní Brusnice, which is currently preserved only in a fragmentary state. There is also a sandstone pieta built in 1892 by Josef Kühn of Pecka, a descendant of the sculptor of the same name, who is the author of the St. John of Nepomuk’s statue in the garden of the house no. 7. In the local part of Dvořáčky the sandstone cross from the end of the 19th century signed by the sculptor G. Staffa is situated. Another cross on the sandstone base with the relief of Our Lady of Sorrow dated 1793, is located in the local part of Souvrať. In Souvrať there is also the robust sandstone cross from 1815 documenting with its form the survival of baroque forms in the folklore art. Another small sacral monument is the sandstone cross in Zadní Mostek from 1886, and the sandstone cross from 1913 by the main road between Mostek and Souvrať.

Das größte steinerne Denkmal in der Gemeinde ist die Friedhofskapelle der hl. Anna, die wegen ihrer Größe öfter als Kirche bezeichnet wird. Es handelt sich um ein historisierendes Bauwerk vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Grundstück zu dem Friedhof und zu der Kapelle neben dem Weg von Mostek nach Souvrať (Anseith) schenkte im Jahre 1909 die Gräfin Anna Deym, was bis heute in der Kapelle eine Gedenktafel bestätigt. Die Kapelle der hl. Anna wurde nach den Plänen des Hohenelber Baumeisters Kleofas Hollmann erbaut. In den Neubau wurden drei Glocken aus der Braunauer Glockengießerei von Oktavian Winter (Nordostböhmen) angeschafft, zwei davon fielen jedoch nicht lange danach zum Opfer der Requirierungen im Ersten Weltkrieg. Im Jahre 1928 wurden für die Kapelle zwei neue Glocken angeschafft, welche die im Kriege requirierten Glocken ersetzen sollten. Auch diese entgingen nicht demselben Schicksal im Zweiten Weltkrieg.

Auf dem Gemeindegebiet blieben ferner kleine sakrale Denkmäler erhalten, die das Kunsthandwerk der Bildhauer und Steinmetze der hiesigen Region belegen. Im Ortsteil Olešnické Debrné (Öls Döberney) befindet sich im Garten bei dem Haus Nr. 7 die Statue des hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre 1814 von dem Bildhauer Josef Kühn aus Pecka (Petzka). In Olešnické Debrné befindet sich ferner ein Kreuz aus dem Jahre 1892 von dem Bildhauer Johann Kuhn aus Horní Brusnice (Oberprausnitz), gegenwärtig ist es jedoch als Torso erhalten. Gleichfalls befindet sich hier eine sandsteinerne Pietä aus dem Jahre 1892, deren Schöpfer Josef Kühn aus Pecka ist. Es ist ein Nachkomme des gleichnamigen Bildhauers, der der Autor der Nepomukstatue im Garten bei dem Haus Nr. 7 ist. Im Ortsteil Dvořáčky (Burghöfel) befindet sich ein sandsteinernes Kreuz vom Ende des 19. Jahrhunderts, signiert von G. Staffa. Im Ortsteil Souvrať können wir ein Kreuz auf einem sandsteinernen Sockel mit dem Relief der Schmerzhaften Jungfrau Maria besichtigen, 1793 datiert. In Souvrať befindet sich ferner ein robustes sandsteinernes Kreuz aus dem Jahre 1815, das mit seiner Form das Überleben der barocken Formen in der volkstümlichen Kunst belegt. Ein weiteres kleines Sakraldenkmal ist ein sandsteinernes Kreuz in Zadní Mostek (Hintermastig) aus dem Jahre 1886. In Přední Mostek (Vordermastig) an der Hauptstraße zwischen Mostek und Souvrať steht ein sandsteinernes Kreuz aus dem Jahre 1913.