Miletín

Nejvýznamnější kamennou památkou v Miletíně je kostel Zvěstování Panny Marie, jenž je písemně připomínán prvně roku 1267. Chrám je jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem, s přiléhající kaplí na jižní straně a se sakristií s oratoří v patře na straně severní. Z původní budovy se dochoval presbytář s křížovou klenbou a další architektonické prvky, jako například portálek rámující vchod z kněžiště do sakristie. Počátkem 17. století, když byl Miletín v držení Bartoloměje z Valdštejna, prodělal kostel rozsáhlou renesanční přestavbu. Současnou pseudogotickou podobu kostel získal v letech 1899-1900, kdy byl rekonstruován podle plánů Bohuslava Moravce a Antonína Cechnera, architektů působících v té době na hořické sochařské a kamenické škole. V kostele se do dnešní doby dochovalo několik zajímavých sepulkrálních památek. Zmínit je třeba dva pískovcové figurální náhrobníky z let 1585 a 1604, dokumentující dílenskou kamenosochařskou produkci období renesance. Z tohoto období se rovněž dochovaly dva dětské heraldické náhrobníky.
Starý miletínský zámek byl vystavěn na přelomu 17. a 18. století podle plánů královéhradeckého stavitele Kašpara Melichara Klupfa. Po zhoubném požáru v roce 1846 jej nechal tehdejší majitel panství Hynek Václav Falge přestavět v klasicistním slohu.
Na náměstí se nachází mariánský sloup, vztyčený původně roku 1735. Socha Immaculaty je umístěna na vysokém korintském sloupu. Roku 1908 byla statue značně poškozena vichřicí, následně však byla renovována. Z 18. století pochází na území městečka také řada dalších pískovcových sakrálních památek. Při hlavní komunikaci dokládá vysokou úroveň barokního sochařství plastika sv. Gotharda z roku 1731. V lokalitě na Parkáni se nalézá nepomucenská skulptura z roku 1701. U zámku můžeme zhlédnout sochy sv. Floriána a sv. Notburgy z roku 1760. Za Bažantnicí stojí socha sv. Linharta z roku 1772.
Na miletínském náměstí je k vidění socha sv. Jiří, odkazující na znak udělený městečku v 16. století. Socha byla zhotovena roku 1892 v hořické sochařské dílně bratří Černých podle návrhu J. Jiříčka.
Dominantou náměstí je pomník slavného miletínského rodáka Karla Jaromíra Erbena. Pomník byl zhotoven podle návrhu ak. sochaře Jindřicha Říhy a byl slavnostně odhalen v roce 1901.

The most significant stone monument in Miletín is the Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary which wass first mentioned in writing in 1267. The temple is a single-nave structure with a rectangular presbytery, the adjacent chapel on the southern side and the sacristy with the oratory upstairs on the northern side. Only the presbytery with a cross vault and other architectural elements, such as the shouldered arch surrounding the entrance from the chancel to the sacristy, have been preserved from the original building. At the beginning of the 17th century, when Miletín was in possession of Bartholomew von Wallenstein, the church underwent extensive Renaissance reconstruction. The church gained its present pseudo-gothic form in 1899-1900 when it was reconstructed according to the plans of Bohuslav Moravec and Antonín Cechner, the architects working in the Hořice Stone Scupture School at that time. Several interesting sepulchral monuments have been preserved in the church until today. Two sandstone figural tombstones from 1585 and 1604 documenting the workshop stone sculpture production of the Renaissance period are worth mentioning. From this period two children’s heraldic tombstones were also preserved.

The old Miletín chateau was built at the turn of the 17th and 18th centuries according to the plans of Kašpar Melichar Klupf. After the devastating fire in 1846 the then owner of the dominion Hynek Václav Falge had it rebuilt in the classicist style.

There is a Marian column erected originally in 1735 in the square. The statue of Immaculata is placed on a high Corinthian column. In 1908 the statue was extensively damaged with a storm, however it was subsequently renovated. A number of other sandstone sacred monuments in the territory of the town also come from the 18th century. The high level of baroque sculptural art is documented with the sculpture of St. Gothard from 1731 situated by the main road. The sculpture of John of Nepomuk from 1701 can be found in the locality of Parkáň, as well as the statues of St. Florian and St. Notburga from 1760 by the chateau. Behind the Pheasantry there is the statue of St. Linhart from 1772.

The statue of St. George referring to the emblem awarded to the town in the 16th century is situated in the Miletín square. The sculpture was made in 1892 in the Hořice sculpture workshop of the Černý brothers according to the design by J. Jiříček.

The dominant feature of the square is the monument of the famous Miletín native Karel Jaromír Erben. The sculpture was made according to the design of the academic sculptor Jindřich Říha and was solemnly unveiled in 1901.

Das wichtigste steinerne Denkmal in Miletín ist die Kirche Maria Verkündigung, die schriftlich erstmals 1267 erwähnt wird. Die Kirche ist ein einschiffiges Bauwerk mit rechteckigem Presbyterium, mit angebauter Kapelle an der Südseite und mit der Sakristei und Oratorium im Stockwerk auf der Nordseite. Von dem ursprünglichen Gotteshaus hat sich das Presbyterium mit dem Kreuzgewölbe und weiteren architektonischen Elementen erhalten, wie z. B. mit dem kleinen Portal beim Durchgang vom Presbyterium in die Sakristei. Zu Zeiten von Bartholomäus von Waldstein zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde die Kirche wesentlich im Renaissancestil umgebaut. Das gegenwärtige pseudogotische Aussehen erhielt die Kirche in den Jahren 1899-1900, als sie nach den Plänen von Bohuslav Moravec und Antonín Cechner renoviert wurde. Diese Architekten waren damals an der Fachschule für Bildhauer und Steinmetze in Hořice (Hořitz) tätig. In der Kirche erhielten sich bis in die heutige Zeit nur einige Grabmale. Erwähnenswert sind besonders zwei sandsteinerne Figuralgrabmale aus den Jahren 1585 und 1604, welche die Steinmetzenkunst aus der Renaissance dokumentieren. Aus dieser Zeitperiode stammen gleichfalls zwei heraldische Kindergrabmale.

Das alte Miletíner Schloss wurde am Umbruch des 17. und 18. Jahrhunderts nach den Plänen des Königgrätzer Baumeisters Kaspar Melichar Klupf erbaut. Nach dem verheerenden Brand im Jahre 1846 ließ es der damalige Gutsbesitzer Ignaz Wenzel Falge im klassizistischen Baustil umbauen.

Am Marktplatz befindet sich eine Mariensäule, die ursprünglich 1735 aufgerichtet wurde. Die Skulptur der Immaculata ist auf einer hohen korinthischen Säule platziert. Im Jahre 1908 wurde die Statue durch einen Windsturm ziemlich beschädigt und danach renoviert. Aus dem 18. Jahrhundert stammen auf dem Kataster des Marktfleckens auch mehrere andere sandsteinerne Sakraldenkmäler. An der Hauptstraße belegt das hohe Niveau der Barock-Bildhauerkunst die Skulptur des hl. Gotthard aus dem Jahre 1731. In der Straße Na Parkáni genannt befindet sich eine Nepomukskulptur aus dem Jahre 1701. Beim Schloss können wir die Statuen des Florian und der hl. Notburg aus dem Jahre 1760 sehen. Hinter der Flur Bažantnice (Fasangarten) steht die Skulptur des hl. Lienhard aus dem Jahre 1772.

Am hiesigen Marktplatz sehen wir die Statue des hl. Georg, welche auf das Wappen verweist, das dem Marktflecken im 16. Jahrhundert erteilt wurde. Die Statue wurde 1892 in der Hořitzer Bildhauerwerkstätte der Gebrüder Černý nach dem Projekt von J. Jiřička gemeißelt.

Dominierend am Marktplatz ist ferner das Denkmal an den berühmten Miletíner Landsmann Karel Jaromír Erben. Das Denkmal wurde nach dem Projekt des akademischen Bildhauers Jindřich Říha geschaffen und feierlich im Jahre 1901 enthüllt.