Kamenná hůra

Kamenná hůra je název přírodní rezervace nedaleko města Lázně Bělohrad, resp. jeho místní části Horní Nová Ves. Údaje o celkové rozloze rezervace, jež byla vyhlášena v roce 1956, se různí. Někdy bývá uváděna rozloha kolem 11 hektarů, někdy i kolem 13 hektarů. Nadmořská výška na území rezervace kolísá mezi 395 až 480 metry.

Chráněné území bylo zřízeno na jihozápadním svahu Kulatého vrchu, jenž je součástí protáhlého hřbetu, sbíhajícího od Bukoviny u Pecky do údolí říčky Javorky poblíž Dolního Javoří. Předmětem ochrany je zbytek přirozeného bukového lesa, nicméně lokalita je zajímavá i z geologického hlediska. Les vyrůstá na svahu mezi pískovcovými a slepencovými balvany tvořícími kamenné moře, jež vzniklo mrazovým zvětráváním hornin.

Před vyhlášením ochrany území v roce 1956 se v lokalitě těžil kámen. Nakolik těžba ovlivnila současnou podobu kamenného moře není známo, ale kvůli velkému množství balvanů nebyl les využíván pro běžné hospodářské účely a nebyla zde vysazena smrková monokultura. V lokalitě se tak zachoval přirozený bukový porost, jenž se v takovém rozsahu v širším okolí nevyskytuje.

Geomorfologicky spadá přírodní rezervace Kamenná hůra do Novopacké pahorkatiny. Podloží tvoří cenomanské křemenné až glaukonitické pískovce a slepence. Podloží severní části rezervace se trochu liší, neboť sem zabíhá čedičové neovulkanické těleso Kamenného vrchu.

Co se týče zdejší flóry, tak plochu rezervace pokrývá starý bukový les, který doplňují další dřeviny, například javor klen, smrk ztepilý a bříza bělokorá. Kamenná hůra patří mezi nejstarší chráněná území v Podkrkonoší a je zajímavým turistickým cílem v okolí města Lázně Bělohrad.

Kamenná hůra is the name of a nature area near the town of Lázně Bělohrad and its local part of Horní Nová Ves. The reservation was establishedin 1956, and the data on its total area differs. Sometimes about 11 hectares, sometimes around 13 hectares are reported. The altitude in the reservation territory varies between 395 and 480 meters.

The protected area was set up on the southwestern slope of Kulatý vrch (Round Hill) which is a part of the elongated ridge converging from Bukovina near Pecka to the valley of the Javorka river near Dolní Javoří. The subject of protection is the rest of the natural beech forest, but the locality is also interesting from the geological point of view. The forest grows on a slope between sandstone and conglomeratic boulders forming the rocky sea which was created by frost weathering of rocks.

Prior to the declaration of the protected area in 1956stone was mined in this locality. It is not known how the mining has affected the current form of the stone sea, but due to large number of boulders the forest was not used for regular forestry purposes and spruce monoculture was not planted here. Thus a natural beech forest has been preserved in this locality which is not common in the surrounding area to such an extent.

The Kamenná hůra natural area belongs geomorphologically to the highland of Nová Paka. The subsoil consists of Cenomanian quartz to glauconitic sandstones and conglomerates. The subsoil of the northern part of the reservation is a bit different because of the basalt neo-volcanic body of the Kamenný vrch which reaches this area.

As far as the local flora is concerned, the area of the reservation covered with old beech forest complemented with other woody species, such as sycamore maple, common spruce and white birch. Kamenná hůra is one of the oldest protected areas in the Podkrkonoší region and belongs among interesting tourist destinations in the surroundings of Lázně Bělohrad.

Kamenná hůra ist der Name von einem Naturschutzgebiet unweit der Stadt Lázně Bělohrad, bzw. ihres Ortsteils Horní Nová Ves. Angaben über das Gesamtausmaß des NSG, das 1956 amtlich bestätigt wurde, sind verschieden. Manchmal wird das Ausmaß ungefähr 11 Hektar angeführt, manchmal auch rund 13 Hektar. Die Höhe über dem Meer schwankt auf dem Gebiet zwischen 395 und 480 Metern.

Das NSG wurde am südwestlichen Abhang des Anhöhe Kulatý vrch errichtet, die ein Bestandteil des langgezogenen Höhenrückens bei Bukovina bei Pecka in Richtung des Tals mit dem Javorka-Bach unweit Dolní Javoří ist. Geschützt wird der Rest eines natürlichen Buchenwaldes, nichtsdestoweniger ist der Standort auch aus geologischer Sicht interessant. Der Wald wächst am Hang zwischen Sandstein- und Konglomerat-Felsen, die ein Steinmeer bilden, das durch die Frostverwitterung des Gesteins entstand.

Bevor das Gebiet im Jahre 1956 als NSG erklärt wurde, war hier ein Steinbruch in Betrieb. Inwieweit der Steinabbau das gegenwärtige Aussehen des Steinmeeres beeinflusste, ist nicht bekannt, aber wegen der großen Menge an Felsblöcken wurde der Wald nicht zu üblichen Wirtschaftszwecken genutzt und es wurde hier keine Fichtenmonokultur ausgesetzt. So erhielt sich an diesem Standort der natürliche Buchenbestand, der in einem so großen Umfang in der breiteren Umgebung sonst nicht vorkommt.

Was die Geomorphologie betrifft, gehört das Naturschutzgebiet Kamenná hůra in das Hügelland Novopacká pahorkatina. Die Sohle bilden cenomansche Quarz- bis Glaukonitsandsteine und Konglomerate. Die Sohle im nördlichen Teil des NSG ist etwas unterschiedlich, denn es breitet sich hier der neovulkanische Korpus des Anhöhe Kamenný vrch aus.

Was die hiesige Flora betrifft, so bedeckt das NSG ein alter Buchenwald, eingestreut von weiteren Gehölzen, z. B. von Berg-Ahorn, Gemeiner Fichte und Weiß-Birke. Kamenná hůra gehört zu den ältesten NSG im Riesengebirgsvorland und ist ein interessantes Ziel für Touristen in der Umgebung der Stadt Lázně Bělohrad.