Borovnička

Pseudogotický kostel (s romantickými prvky) Božského Srdce Páně v Borovničce je krásným příkladem přežívání historizujících slohů hluboko do 20. století. Přestože k realizaci stavby došlo až na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století, již o století dříve místní sedlák Wenzel Hak odkázal ve svém testamentu větší obnos peněz na zbudování sakrálního objektu, což lze pokládat za počátek úsilí o vystavění svatostánku v obci. Kostel byl postaven podle plánů drážďanského architekta Georga Bähra, potomka a jmenovce mnohem známějšího barokního stavitele. Stavební kámen byl vytěžen v roce 1928, realizace kostelní budovy se protáhla až do roku 1933, kdy byl 9. července kostel slavnostně vysvěcen.
Vedle kostela Božského Srdce Páně stojí v obci za pozornost i drobné sakrální památky. Dokladem kvalitní regionální kamenosochařské produkce druhé poloviny 19. století je sousoší Nejsv. Trojice z roku 1881. Skulptura byla vztyčena roku 1881 nákladem místního občana Josefa Ulwera a je dílem sochaře Johanna Kuhna z nedaleké Horní Brusnice. V roce 2017 byla tato památka restaurována. Další drobnou sakrální památkou v obci jež stojí za zhlédnutí, je mariánská skulptura, pořízená roku 1865 na náklady manželů Franze a Kathariny Lorenzových. Socha Panny Marie je umístěna na stupňovitém podstavci, jenž na čelní ploše nese reliéf sv. Filomény. Dalším objektem, jenž se nachází stejně jako ostatní drobné sakrální památky při pravé straně místní komunikace, směrem na Borovnici, je socha sv. Jana Křtitele. Tato statue byla pořízena roku 1862 na náklady místních manželů Johanna a Anny Dittrichových. Autorem sochy sv. Jana Křtitele je Josef Kühn z Pecky, což dokládá nápis na zadní straně podstavce. Tento autor byl členem sochařské rodiny Kühnů z nedalekého městečka Pecky, jejíž příslušníci jsou ve zdejším regionu doloženi jako autoři sakrálních skulptur již od počátku 19. století.

The pseudo-gothic church (with romantic elements) of the Lord’s Divine Heart in Borovnička is a beautiful example of how historicist styles have survived deeply into the 20th century. Although the construction was realized at the turn of 1920s and 1930s, already a century earlier the local farmer Wenzel Hak, devised by will more money to erect a sacred building, which can be considered the beginning of an effort to build a sanctuary in the village. The church was built according to the plans by Dresden’s architect George Bähr, a descendant and namesake of a more famous baroque builder. The building stone was excavated in 1928, the construction of a church building stretched until 1933 when the church was officially consecrated on 9 July.

Besides the Lord’s Divine Heart church other small sacral monuments in the village are also worth seeing. An evidence of the high-quality regional stone-cut production of the second half of the 19th century is the sculpture of the Holy Trinity from 1881. The sculpture was erected in 1881 at the expense of the local citizen Josef Ulver and its author is the sculptor Johann Kuhn from the nearby Horní Brusnice. In 2017 this monument was renovated. Another small sacral monument in the village worth seeing is the Marian sculpture, made in 1865 at the expense of the married couple Franz and Katharina Lorenzo. The statue of the Virgin Mary is placed on a stepped base, which carries the relief of St. Philomena on the front side. Another object located, like other small sacral monuments, on the right side of the local road heading Borovnice, is the statue of St. John the Baptist. This statue was erected in 1862 at the expense of local married couple Johann and Anna Dittrich. The author of the statue of St. John the Baptist is Josef Kühn from Pecka as evidenced with the inscription on the back of the base. This author was a member of the Kühn sculpture family from the nearby small town Pecka. Its members have been documented as authors of sacral sculptures in the local region since the early 19th century.

Die pseudogotische Herz-Jesu-Kirche (mit romantischen Elementen) in Borovnička ist ein schönes Beispiel vom Überleben historisierender Baustile tief in das 20. Jahrhundert. Trotzdem es zu der Realisierung des Bauwerks erst am Umbruch der Zwanziger- und Dreißigerjahre des 20. Jahrhunderts kam, vermachte bereits ein Jahrhundert vorher der hiesige Bauer Wenzel Hak in seinem Testament einen größeren Geldbetrag zur Errichtung eines sakralen Bauwerks, was als Anfang der Bestrebungen zur Erbauung eines Gotteshauses in der Gemeinde war. Die Kirche wurde nach den Plänen des Dresdner Architekten Georg Bähr erbaut, der ein Nachkomme und Namensvetter des weitaus bekanntesten Barockbaumeisters war. Der Baustein wurde 1928 gebrochen, die Realisierung des Kirchenbaues zog sich bis 1933 hinaus, als am 9. Juli das Gotteshaus feierlich geweiht wurde.

Neben der Herz-Jesu-Kirche sind in der Gemeinde ferner weitere kleine Sakraldenkmäler bemerkenswert. Ein Beleg hochwertiger regionaler Produktion des Steinmetzenhandwerks aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Statuengruppe der hl. Dreifaltigkeit von 1881. Die Skulptur wurde in diesem Jahr auf Kosten des hiesigen Bürgers Josef Ulwer aufgerichtet und es ist ein Werk des Bildhauers Johann Kuhn aus dem unweit gelegenen Horní Brusnice (Oberprausnitz). Im Jahre 2017 wurde dieses Denkmal restauriert. Ein weiteres kleines Sakraldenkmal in der Gemeinde, das besichtigungswert ist, ist die Marienskulptur, 1865 auf Kosten der Eheleute Franz und Katharina Lorenz angeschafft. Die Statue der Jungfrau Maria ist auf einem abgestuften Sockel platziert, der auf der Stirnseite das Relief der hl. Philomena trägt. Ein weiteres Wegkreuz, das sich wie die anderen kleinen Sakraldenkmäler auf der rechten Seite von der Dorfstraße in Richtung Borovnice befindet, ist die Statue des hl. Johannes des Täufers. Diese Statue wurde 1862 auf Kosten der hiesigen Eheleute Johann und Anna Dittrich angeschafft. Schöpfer der Statue ist Josef Kühn aus Pecka (Petzka), wie die Inschrift auf der Hinterseite des Sockels belegt. Dieser Autor war Mitglied der Bildhauerfamilie Kuhn aus dem unweit gelegenen Marktflecken Pecka (Petzka), deren Mitglieder in der hiesigen Region als Schöpfer sakraler Skulpturen bereits am Anfang des 19. Jahrhunderts belegt sind.