O projektu

Projekt Szlak Kamienia powstał podczas nawiązania współpracy partnerskiej miast Hořice i Strzegom w 2015 roku. Pierwszy pomysł na połączenie kamiennych zabytków przedstawiło stowarzyszenie Podzvičinsko. Miasto Hořice przyjęło tą ideę jako podstawę możliwej współpracy z polskim Strzegomiem. Znalezienie naturalnego powiązania tematycznego między Hořicami a Strzegomiem stworzyło podstawę projektu, który został podany do wezwania Osi priorytetowej 2 programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w połowie 2016 roku. Projekt powstał w oparciu o dyskusje i dążenia podnieść atrakcyjność turystyczną wspólnego regionu przygranicznego. Oprócz miast Hořice, Strzegom i stowarzyszenia Podzvičinsko później dołączyły do projektu Świdnica i Dobromierz. Projekt otrzymał w ramach oceny największą liczbę punktów, co potwierdziło jakość całej koncepcji. Znaczny wpływ na sukces projektu miało nawiązanie przyjaznej i kolegialnej atmosfery między wiodącymi członkami partnerów i członkami zespołu roboczego, który projekt przygotowywał.
Oprócz obowiązkowych działań administracyjnych, projekt został podzielony na 3 podstawowe działania kluczowe: działania promocyjne i informacyjne, inwestycje w dostęp do miejsc turystycznych i oznakowanie szlaków turystycznych. W ramach działań promocyjnych i informacyjnych została stworzona strona internetowa projektu, drukowane materiały promocyjne, reklama w mediach czy udział w targach turystycznych. Inwestycje do celów udostępnionych miejsc turystycznych koncentrowały się na przebudowie Muzeum Miejskiego w Hořicach, stworzeniu sali multimedialnej Szlaku Kamienia, Alei kamiennych posągów i oświetlenia Góry Krzyżowej w Strzegomiu oraz profesjonalnym remoncie barokowych kamiennych fontann na rynku w Świdnicy. Ostatnie kluczowe działanie – oznakowanie szlaków turystycznych, zgodnie z logiką nazwy, obejmowało stworzenie sieci szlaków turystycznych poprzez oznaczenie wybranych okręgów edukacyjnych w postaci tablic informacyjnych, wraz z towarzyszącym wyposażeniem.
Łączna kwota kwalifikowalnych kosztów projektu wyniosła 1 998 911,2 EUR. Z nich 85% stanowiły dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ponadto koszty kwalifikowalne zostały pokryte o kolejne 5% budżetu państwa Republiki Czeskiej.

Partneři

partner1-logo
partner2-logo
partner3-logo
partner4-logo
partner5-logo